คนเข้ามาแล้ว (คนs)

Wednesday, May 8, 2019

ข้อเสนอโครงงาน ของ แอมซังกุง รัตนวิจิตร


ข้อเสนอโครงงาน

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)                     
บล็อกเกอร์ของ แอมซังกุง รัตนวิจิตร

ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)               
Am Sang Kung’s Blogger

ประเภทโครงงาน                             
โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

ชื่อผู้ทำโครงงาน                             
นางสาวแอมซังกุง  รัตนวิจิตร  ม.3/55  เลขที่ 55

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน                       
คุณครูประณิธี รัตนวิจิตร

ชื่อที่ปรึกษาร่วมโครงงาน                 
-

ระยะเวลาดำเนินงาน                   
7 - 8 พฤษภาคม 2562

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
     เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ จึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ เพราะทำได้ง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ด้วย         
     ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงงานพัฒนาเครื่องมือ เพื่อแนะนำตนเองให้ผู้เข้าชมได้ทราบประวัติส่วนตัว และประชาสัมพันธ์ความชอบของตนเอง อันได้แก่ ยูทูบเพลงที่ชอบ แฟนเพจเฟซบุ๊คที่ชอบ และเรื่องที่สนใจคือเรื่องการช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านขายอาหารที่ชอบไปรับประทาน เนื่องจากผู้จัดทำรู้สึกว่าอาหารของร้านนี้รสชาติดี จึงอยากช่วยเป็นสื่อกลางแนะนำลูกค้าให้กับทางร้านได้บ้างไม่มากก็น้อย

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ความชอบของตนเอง อันได้แก่ ยูทูบเพลงที่ชอบ แฟนเพจเฟซบุ๊คที่ชอบ และเรื่องที่สนใจคือเรื่องการช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร
     2. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ขอบเขตโครงงาน
     1. ประวัติส่วนตัว
     2. ข้อเสนอโครงงาน
     3. Youtube เพลงที่ชอบ
     4. Fanpage ที่ชอบ
     5. เรื่องที่สนใจ คือ แนะนำร้านอาหาร

วิธีดำเนินงาน
      แนวทางการดำเนินงาน
          1. รวบรวมข้อมูล 5 เรื่องที่จะนำมาใส่ใน Blogger
          2. ศึกษาการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย และศึกษาวิธีการใช้งาน Blogger จากแฟนเพจครูแอมสอนคอมพิวเตอร๋ ร่วมกับการหาความรู้เพิ่มด้วยตนเองจากการค้นหาใน Google
          3. วิเคราะห์และออกแบบหน้าตา Blogger ให้สวยงาม
          4. ลงมือสร้าง Blogger
          5. นำ Blogger ที่ทำเสร็จไปให้ผู้อื่นดู สอบถามความคิดเห็นเรื่องเนื้อหาและความสวยงาม
          6. ปรับปรุง Blogger ตามที่ผู้อื่นแนะนำ

     เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
          1. เว็บไซต์อย่างง่ายจาก บล็อกฟรี ของ Blogger
          2. เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
          3. สมาร์ทโฟน
          4. เครื่องพิมพ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ได้เว็บไซต์อย่างง่าย สามารถเข้าชมได้ที่ http://kruamteachcomputer.blogspot.com/search/label/no55 จากการประยุกต์ใช้ Blogger ที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวและสาระความรู้จากมุมมองของผู้จัดทำ                 
     2. ได้เว็บไซต์อย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นแหล่งเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ หรือความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของตนเองได้
     3. เว็บไซต์อย่างง่าย จากการประยุกต์ใช้ Blogger นี้ มีจำนวนผู้เข้าชม โพสต์ละอย่างน้อย 50 การรับชม (views)


.................................................................................................................

URL ของนักเรียน จะเป็น http://ปีห้อง.blogspot.com/search/label/noเลขที่นักเรียน

เช่น เลขที่ 1 ของห้อง 3/1 = http://2562m3room1.blogspot.com/search/label/no01

เลขที่ 9 ของห้อง 3/5 = http://2562m3room5.blogspot.com/search/label/no09

เลขที่ 17 ของห้อง 3/13 = http://2562m3room13.blogspot.com/search/label/no17
เป็นต้น

 โดยครูจะสร้างบล็อกเกอร์ของห้องไว้ให้ แล้วเพิ่มนักเรียนเป็นผู้ทำเว็บ ห้องใครห้องท่าน 
เหตุผลคือ เคยให้ทำเว็บใครเว็บมันแล้ว พอเกรดออกเสร็จ นักเรียนไปลบเว็บทิ้ง (ครูเสียดาย)
แถมบางคนให้ URL ผิด ครูเข้าไม่ได้อีก  หาไม่เจอ ให้คะแนนไม่ได้
ทำแบบนี้ ทุกคนต้องมาทำงานที่เดียวกัน ครูคาดเดา URL ได้ ถ้าทำงานถูก
ห้ามลบเว็บ ถ้าครูยังไม่ตรวจ พอครูตรวจแล้ว ครูก็จะไปตัดสิทธิ์นักเรียนออก นักเรียนก็จะมาลบเว็บไม่ได้แล้ว แต่ผลงานยังอยู่
เพื่อเป็นตัวอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป 

จึงขอร้องให้โพสต์แต่สิ่งดี ๆ

No comments:

Post a Comment